Efrat Rotem
לתמר שלום,

כישרון הינו מתת אל.
מגוון ורחב ככל שיהיה, לא יועיל, לא ירבה ולא יפרוץ - ללא אומן, מעצב, מפתח, מורה ומופת.
נפל בחלקי להמנות על תלמידיה של פרופ' תמר רחום המגלמת בתוכה התכונות הנעלות האלה.
אם צריכה הייתי לחוש באופן בלתי אמצעי ולחוות באופן מוחשי את מאמציה ופועלה של פרופ' רחום, הרי עשה זאת קולי שהדהד בין כתלי הכנסייה באבו גוש, מ"שירת הבארוק" שפרופ' רחום חשפה ושמה בפי.
תמירה כתמר ומשכמה ומעלה.
אפרת רותם.